Política protecció de dades

POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES

El Club Esportiu d’Activitats de Muntanya Parets –CAM, en compliment del deure d'informar establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant RGPD) i altra normativa concordant sobre la matèria indica (consultar document adjunt):

Pots seguir-nos a les nostres xarxes socials

Instagram
Facebook